ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา
ให้บริการผลิตสื่อการศึกษาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ แก่อาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มขอใช้บริการฯ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

PRODUCTION & EDUCATIONAL MEDIA SERVICES

Our Services:

  • Design Printed Materials: Brochure, Poster, Book, Pamphlet etc.
  • Electronic Materials: E-Learning, WBI, Powerpoint, AcuStudio, E-book etc.
  • Audio-Visual Materials: Photograph, Video Editing, Audio Recording etc.
Download SERVICES REQUEST FORM

 


Please access to following link to log in the new E-Learning upgrade version.http://e-learning.mfu.ac.th

 
Friday, 01-June-2012
 
นักศึกษา: วิธีการ Login เ้ข้าระบบ E-Learning 2 (สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก)
 
How to login the E-Learning 2 for students. (For First Login)
Monday, 5-Mar-2012
 
อาจารย์: คู่มือการใช้งาน E-Learning 2
E-Learning 2: คู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย)

E-Learning 2: Teacher Manual (English Version)

 
E-Learning System Administrator
Tel: 0 5391 6309
e-mail: elearning@mfu.ac.th, elearningmflu@gmail.com
 
   

Production & Educational Media Services
Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6308 - 9